Home / Chính sách / Quy định mới về các tỷ lệ khoản thu của VAMC

Quy định mới về các tỷ lệ khoản thu của VAMC

NHNN Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 33/2016/TT-NHNN quy định về các tỷ lệ khoản thu của Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC) đối với khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt.

NHNN Việt Nam cho biết, Thông tư quy định về các tỷ lệ khoản thu của VAMC phù hợp với quy định tại Nghị định số 18/2016/NĐ-CP ngày 18/3/2016 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18/5/2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của VAMC.

Thông tư gồm 5 Điều, trong đó quy định về các tỷ lệ khoản thu của VAMC, bao gồm: Tỷ lệ trên số tiền thu hồi khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt; Tỷ lệ trên số dư nợ gốc còn lại cuối kỳ của khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt đang được hạch toán nội bảng trên bảng cân đối kế toán của VAMC.

Thông tư cũng quy định thẩm quyền, nguyên tắc, căn cứ xác định các tỷ lệ khoản thu. Theo đó Thống đốc NHNN Việt Nam quyết định các tỷ lệ khoản thu sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Ngoài ra Thông tư cũng quy định trình tự thực hiện xác định các tỷ lệ khoản thu. Theo đó chậm nhất ngày 31/3 của năm tài chính, Thống đốc NHNN Việt Nam quyết định và thông báo cho VAMC và các TCTD bán nợ về các tỷ lệ khoản thu của năm tài chính.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2017 và thay thế Thông tư số 20/2014/TT-NHNN ngày 12/8/2014 của Thống đốc NHNN Việt Nam quy định về khoản thu, tạm ứng của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam đối với các khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt.

M.T

About vgta

Check Also

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán

Thống đốc NHNN vừa ban hành Thông tư số 30/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một ...

Từ 1/9, thuế xuất khẩu vàng trang sức có hàm lượng vàng dưới 95% là 0%

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế ...

Trả lời